Naše mnenje o davkih

18. december 2018

Uvod

Ta strategija se nanaša na družbo Canon Europa NV in vsa podjetja v Združenem kraljestvu v njeni skupini. Navedbe "Canon Europa" veljajo za vse družbe v Združenem kraljestvu in stalne poslovne enote znotraj skupine Canon Europa NV.

Canon Europa je del večnacionalne skupine Canon Inc, ki ima sedež na Japonskem.

Canon Europa deluje po enakih načelih kot Canon Inc in upošteva kodeks ravnanja skupine.

Kodeks ravnanja in načela skupine Canon

Canon je za svojo poslovno filozofijo izbral pojem "kyosei", ki bi ga lahko prevedli kot "skupaj živeti in delati za skupno dobro", njena osnovna politika upravljanja pa je prispevati k blaginji in dobrobiti sveta ob hkratnem prizadevanju, da postanemo resnično globalna skupina družb, ki uspeva na odličnosti ter beleži nenehno poslovno rast in razvoj.

Družba Canon kot multinacionalna korporacija s poslovalnicami po vsem svetu meni, da je pravilno plačevanje davkov v državah in regijah, v katerih posluje, ena njenih najbolj temeljnih in najpomembnejših družbenih odgovornosti.

Zato družba Canon upošteva naslednja načela na področju davkov.

  1. Plačevanje davkov v skladu z davčnimi zakonodajami in predpisi
  2. Zagotavljanje pravilnega in zakonitega izvajanja davčnega računovodstva in drugih povezanih postopkov
  3. Razvijanje sistemov upravljanja v zvezi z davki in prizadevanje za večjo ozaveščenost o spoštovanju davčnih predpisov
  4. Upoštevanje skupnih mednarodnih pravil o mednarodnem obdavčevanju (smernice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj in Združenih narodov) ter zagotavljanje skladnosti ukrepov z davčnimi zakoni posameznih držav

Upravljanje tveganja in ureditve upravljanja

Uprava za davke za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko (območje EMEA) s pristojnostjo za davke Združenega kraljestva ima sedež v Združenem kraljestvu in na Nizozemskem. Upravo za davke za območje EMEA vodi davčni direktor za območje EMEA, ki je poroča finančnemu direktorju Canon EMEA. To davčno strategijo je odobril in ima v lasti odbor Canon Europa NV.

Uprava za davke EMEA si prizadeva za zagotavljanje skladnosti z vso davčno zakonodajo v regijah, v katerih posluje, in je odgovorna za zagotavljanje smernic in podpore pri tehničnih zadevah. To velja posebej za čezmejna vprašanja, poslovni model in prestrukturiranje pravne osebe, kjer se priznava možnost pojava davčnih tveganj. Aktivno si prizadevamo opredeliti, oceniti, spremljati in upravljati ta tveganja, da bi zagotovili, da ostanejo skladna z našimi cilji. V primerih negotovosti ali znatno zapletenih primerih poiščemo ustrezno zunanjo svetovalno pomoč. Na ta način lahko uprava za davke EMEA zagotavlja ustrezno reševanje vseh davčnih vprašanj na ozemlju ZK in po celotni širši regiji. Zagotavlja tudi, da se vsa davčna vprašanja ustrezno obravnavajo za računovodske namene in da je poročanje zunanjim revizorjem celovito.

Stališče glede davčnega načrtovanja in ravni tveganja

Canon Europa svoje davčne zadeve upravlja s ciljem doseganja zanesljivosti in preprečevanja kakršnih koli presenečenj. Transakcij brez jasnega osnovnega komercialnega namena ne izvajamo. Ne uporabljamo umetnih struktur ali poskušamo prenesti dobičkov v območja z nizkimi davčnimi stopnjami.

Pri sestavi naših komercialnih dejavnosti se davek upošteva kot sredstvo za zagotavljanje čim večje skladnosti in gotovosti. Na območju ZK lahko uporabimo razpoložljive davčne spodbude in olajšave za zmanjšanje davčnih stroškov naših poslovnih dejavnosti na minimum. Uveljavljene bodo na način, kot ga predvideva davčni in carinski urad Njenega Veličanstva, po potrebi pa bomo poiskali zunanje svetovalce.

Kjer je med podjetji Canon Europa medsebojna interakcija in interakcija z drugimi Canonovimi podjetji, si prizadevamo za izvedbo transakcij po tržnih pogojih. Pri čezmejnih transakcijah si bomo prizadevali za zmanjšanje tveganj dvojne obdavčitve v skladu z razpoložljivimi olajšavami prek mreže davčnega sporazuma.

Uprava za davke EMEA vzdržuje visoko stopnjo izobraženosti in ozaveščanja na področju davkov ter upošteva najnovejše napredke, kot so ukrepi OECD/G20 proti eroziji davčne osnove in preusmerjanja dobička, ki si prizadevajo za zagotovitev obdavčitve dobičkov, kadar se izvajajo dejavnosti ustvarjanja dobička in kjer se ustvari vrednost.

Odnos z davčnim in carinskim uradom Njenega Veličanstva ter drugimi organi

Canon Europa ima odprt, pošten in konstruktiven odnos z davčnim in carinskim uradom Njenega Veličanstva. Prizadevamo si ohraniti naš odnos z nizko ravnjo tveganja tako, da ob pojavu vprašanj ali v primeru zapletene razlage zakonodaje, ki potrebuje pojasnitev, v realnem času vzpostavimo dialog z ustreznimi davčnimi uslužbenci. Udeležujemo se sestankov davčnega in carinskega urada Njenega Veličanstva, da predstavimo poslovne novosti pri podjetjih v ZK in v širši skupini EMEA.

Canon Europa si prizadeva za celovita, točna in pravočasna razkritja davčnih napovedi za vse davke ZK. Če pride do nenamernih napak, se odpravijo takoj, ko je to praktično izvedljivo po njihovi opredelitvi.

Canon Europa bo poleg ohranjanja dobrih odnosov z davčnim in carinskim uradom Njenega Veličanstva prek predstavniških organov sodeloval z vladami in organizacijami glede predlaganih sprememb mednarodnih standardov, kjer je to ustrezno.

Navedena davčna strategija je namenjena skladnosti z razporedom 19, odstavkom 19 finančnega zakona iz leta 2016. Navedbe "davek", ki se nanašajo na Združeno kraljestvo, so enake tistim razporedu 19, odstavku 15 finančnega zakona iz leta 2016.

To davčno strategijo je odobril in ima v lasti odbor Canon Europa NV.

Ta strategija se uporablja od datuma publikacije in dokler je ne nadomesti nov dokument.