Poslovanje – odgovorno poslovanje

Z odgovornim poslovanjem želimo ustvariti širšo ekonomsko vrednost, ki koristi vsem deležnikom in drugim skupinam. To dosegamo s ponudbo izdelkov, storitev in rešitev, ki med drugim omogočajo podjetjem, da ostanejo konkurenčna, izboljšujejo zdravje posameznikov v skupnostih ter izboljšujejo življenjski slog strank in bogatijo družbo.

Naše storitve in izdelki z upravljanjem storitev tiskanja in poslovnih rešitev vključujejo vse od poslovnih procesov zunanjega izvajanja in rešitev za shranjevanje slik, od kamer do večnamenskih naprav, od predvajalnih kamer do digitalne radiografije, od polprevodnikov do optičnih bralnikov, od proizvodnih tiskalnikov in tiskalnikov velikega formata do svetovalnih storitev ter od projektorjev do kalkulatorjev. Preberite več o naših izdelkih za domačo uporabo, zdravstvo ter poslovanje, storitvah in rešitvah.

Naša filozofija Kyosei pomeni, da našo odgovornost, da prispevamo k zdravemu gospodarstvu, jemljemo zelo resno. Naš poslovni uspeh pomaga pri podpori lokalnih in regionalnih gospodarstev, saj ustvarja dodatno vrednost za stranke in druge deležnike, kot so dobavitelji, zaposleni in vlade.

Spoznajte, kako sodelujemo z deležniki. Odnosi z deležniki

United Nations Global Compact

Slika_pasica_PoslovanjeUporabljamo robustne pravilnike in postopke, s katerimi lažje delujemo v skladu z ustreznimi zakoni ter predpisi in tako izpolnjujemo pričakovanja naših deležnikov. Odgovorno poslovanje je za nas več kot le skladnost z zakonodajo. Tako to vključuje tudi to, kako od naših zaposlenih pričakujemo, da delujejo na delovnem mestu, kako se z njimi ravna, in načine, ki jih uporabljamo za opravljanje naših storitev pošteno in varno, da obenem skrbimo za naše stranke in za okolje, da delujemo etično, da plačujemo davke in da prepoznavamo in uporabljamo najboljše prakse.

Picture_UNGC logoDa bi poudarili našo trajnostno zavezanost k odgovornemu poslovanju in da bi formalizirali pristop, ki ga sicer že udejanjamo v naši strategiji, kulturi in poslovanju, je podjetje Canon Europe podpisalo globalni dogovor Združenih narodov (United Nations Global Compact), s čimer se je zavezalo k spoštovanju desetih univerzalno sprejetih načel s področja človekovih pravic, dela, okolja in boja proti korupciji.

Oglejte si, kako podpiramo družbo in izpolnjujemo dolžnosti do nje.
Oglejte si, kako zmanjšujemo naš vpliv na okolje.

Canonovo trajnostno poročilo za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko za leto 2013

Skladnost in dejanja

Kot hčerinsko podjetje podjetja Canon Inc. moramo slediti procesu notranjega upravljanja, vključno z udeležbo v razširjenem korporativnem odboru za etiko in skladnost, ki sprejema odločitve o ukrepih za podporo skladnosti s predpisi. Delovanje v skladu s pravili o upravljanju podjetja nam je pomembno prav tako kot etično trgovanje, spoštovanje zakonov in predpisov, vpliv na gospodarstvo, odgovornost do delodajalcev in zaposlenih ter varnost pri uporabi izdelkov.

Naša notranja skupina za ocenjevanje skladnosti poslovanja zagotavlja, da že pred sprejemom novih zakonodaj in predpisov razumemo in upoštevamo, kako vplivajo na naše poslovanje in tako sprejmemo ustrezne ukrepe. Poslovanje s skladu s predpisi zagotavlja našim strankam, da prodajamo ustrezne in varne izdelke na pošten ter odgovoren način.

V vseh državah, kjer smo prisotni, delujemo v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi. Sodelujemo v panožnih združenjih in skupinah, ki obravnavajo vidike varovanja okolja in varnosti izdelkov, saj želimo ostati korak pred ustvarjalci zakonodaj in aktivno iščemo priložnosti, da pri ustvarjanju teh zakonodaj sodelujemo. Včlanjeni smo na primer v skupine DIGITALEUROPE, EuroVAprint, japonski poslovni svet v Evropi (JBCE), COCIR in CSR Europe.

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

Direktiva REACH

Omejitev nevarnih snovi (RoHS)

Direktiva o baterijah in akumulatorjih

Direktiva o embalaži

Ekološke izjave

Varnostni listi (za material)

Zakon Sarbanes-Oxley

ISO 9001

ISO 27001

Kodeks poslovanja

ISO 14001

Nabava okolju prijaznih komponent

Patenti

Boj proti ponaredkom

Minerali iz Demokratične republike Kongo

Odnosi z vlagatelji

Zaposleni

Upravljanje dobavne verige

Boj proti podkupovanju in korupciji

Darila in razvedrilo

Poštena konkurenca

Odnosi z deležniki

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

Canon deluje skladno z direktivo Evropske unije (EU) (2012/19/ES) o odpadni električni in elektronski opremi, katere cilj je zmanjšati vpliv odpadne elektronske opreme na okolje. Direktiva OEEO je del zakonodaje vsake države članice EU. Pridobite več informacij o Canonu in direktivi OEEO.

  Vrh

Direktiva REACH

Direktiva REACH ES št. 1907/2006 zahteva izvajanje pregleda lastnosti kemikalij za ugotavljanje možnih tveganj za zdravje ljudi in okolje. Canon v prizadevanjih, da bi zagotovil stalno skladnost z direktivo REACH, tesno sodeluje s svojo prodajno verigo. Pridobite več informacij o Canonu in direktivi REACH. Preberite več o Canonovem programu okolju prijaznih naprav.

  Vrh

Omejitev nevarnih snovi (RoHS)

Canon izpolnjuje zahteve EU RoHS (2011/65/ES) in jih v nekaterih primerih presega. Cilj direktive RoHS je zmanjšanje vpliva odpadne električne in elektronske opreme ob koncu življenjske dobe na okolje z zmanjšanjem zakonsko dovoljenih količin šestih snovi, ki jih lahko vsebuje oprema. Izdelki, ki se prodajajo v Evropski uniji, trenutno ne smejo vsebovati več kot navedenih količin svinca, kadmija, živega srebra, šestvalentnega kroma, polibrominiranih bifenilov (PBB) in polibromiranih difeniletrov (PBDE). Pripravljamo se na dodatne posodobitve, ki bodo dodane k uredbi RoHS in so namenjene za implementacijo približno leta 2017. Pridobite več informacij o odpadni električni in elektronski opremi.

  Vrh

Direktiva o baterijah in akumulatorjih

Kot izdelovalec in uvoznik baterij smo člani združb za recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev v vseh državah članicah Evropske unije (EU), v katerih delujemo. Izpolnjujemo naše dolžnosti za poročanje in financiranje zbiranja in ravnanja z odpadnimi baterijami. Cilj direktive EU o baterijah (2013/56/ES) je zmanjšati vpliv baterij in akumulatorjev na okolje in povečati količino recikliranih odpadnih baterij in akumulatorjev.

Nekateri naši kalkulatorji so zasnovani tako, da delujejo na sončno svetlobo in tako ne potrebujejo baterije, drugi pa imajo dvojno napajanje na sončno svetlobo in baterije, s čimer prihranijo energijo. Pridobite več informacij o družini naših kalkulatorjev za varčevanje z energijo in o načinih za recikliranje baterij.

  Vrh

Direktiva o embalaži

Canon sodeluje pri pobudah za recikliranje embalaže in pomaga financirati zbiranje in recikliranje odpadne embalaže. To je v skladu z direktivo EU o embalaži in odpadni embalaži (94/62/ES) ter lokalnimi predpisi držav, kjer imamo državne prodajne službe. Še naprej zmanjšujemo tudi količino embalaže izdelkov.

  Vrh

Ekološke izjave

Canon v ekoloških izjavah posreduje informacije o ekoloških lastnostih naših izdelkov, ki pokrivajo uporabo materiala in učinkovitost porabe energije. Za več informacij o ekoloških izjavah se obrnite na Canonovo pisarno v vaši državi.

  Vrh

Varnostni listi (za material)

Varnostni listi (za material) prinašajo informacije o možnih vplivih na zdravje zaradi izpostavljenosti kemikalijam ali drugim potencialno nevarnim snovem. Obiščite naše spletno mesto z varnostnimi listi (za material) za vsa črnila in tonerje, ki jih Canon uporablja pri svojih izdelkih in za vse servisne materiale, ki jih uporabljajo naši serviserji. Na tej strani lahko najdete tudi Océ varnostne liste. Če imate vprašanja o varnostnih listih (za material), se obrnite na Canonovo pisarno v vaši državi.

  Vrh

Zakon Sarbanes-Oxley

Canonove delnice kotirajo na newyorški borzi, zato Canon ravna v skladu z zakonom Sarbanes-Oxley.

  Vrh

ISO 9001

Več enot družbe Canon Europe je za sistem upravljanja kakovosti pridobilo potrdilo ISO 9001, ki se nanaša na postopke glede kakovosti v organizaciji, namen katerih je izpolnjevanje zahtev strank in drugih zakonskih zahtev. Ne nanaša se na kakovost izdelkov. Poiščite seznam enot s standardom ISO 9001. Poiščite seznam pisarn družbe Océ s standardom ISO 9001.

  Vrh

ISO 27001

Družba Canon Europe je pridobila potrdilo ISO 27001 za sistem upravljanja varnosti podatkov, s čimer strankam zagotavljamo, da izpolnjujemo svetovne standarde. ISO 27001 zajema vse vidike varnosti podatkov, od upravljanja tveganj in nadzora do upravljanja varnosti izdelkov in nepričakovanih dogodkov.

  Vrh

Kodeks poslovanja

Vsi, ki so zaposleni pri družbi Canon, morajo ravnati v skladu s kodeksom poslovanja skupine, ki predstavlja naš okvir za izpolnjevanje zakonskih in etičnih poslovnih obveznosti. Določa standarde za odgovorno ravnanje zaposlenih na različnih področjih, od varovanja zaupnih podatkov do preprečevanja neprimernega ravnanja. Poleg tega v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki veljajo tudi pravilniki za delovna mesta.

  Vrh

ISO 14001

Canon že od 2007 globalno izpolnjuje zahteve strogega standarda za ravnanje z okoljem ISO 14001 in si prizadeva za neprestano izboljševanje svojih enot. Trenutno ima potrdilo okrog 200 pisarn v 25 državah Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. V prihodnosti bodo v okviru postopka integriranja družbe Océ Canonovo globalno potrdilo pridobile tudi druge pisarne.

  Vrh

Nabava okolju prijaznih komponent

V Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki smo leta 2008 začeli s programom nabave okolju prijaznih komponent, s katerim zagotavljamo uporabo materialov in komponent iz varnih virov. Dobavitelje prosimo, da preverijo, ali delujejo s skladu z ustreznimi predpisi, in nadzorujejo tudi svoje dobavitelje. Predpisi se nanašajo na vse od nevarnih kemikalij do lesa.

Dobavitelje revidiramo glede na oceno tveganja. Vprašalnike za dobavitelje posodabljamo v skladu s spremembami ustreznih predpisov. Novi dobavitelji morajo izpolniti celoten vprašalnik in morda izpolnjujejo pogoje za revizijo. Trenutne dobavitelje prosimo, da delujejo v skladu s spremenjenimi predpisi.

Z dobavitelji sodelujemo na vseh področjih, kjer so potrebne izboljšave. Tako lažje zagotavljamo, da so deli in izdelki, ki jih kupimo, v skladu z ustrezno zakonodajo Evropske unije in Canonovim programom nabave okolju prijaznih komponent ter naše stranke zaščitene pred nevarnimi kemikalijami. Več informacij o Canonovem globalnem programu nabave okolju prijaznih komponent.

  Vrh

Patenti

V Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki vlagamo vsako leto več patentov in tako ščitimo nove izdelke in razvojne mejnike. Mednje spadajo patenti za strojno in programsko opremo, potrošni material, optične izdelke, medicinske pripomočke ter programsko opremo za tiskanje in optično branje. Kjer je to primerno, bomo uveljavljali svoje patente v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki proti tretjim osebam, ki kršijo naše pravice.

S širjenjem našega poslovanja z nakupom drugih podjetij in vstopi na nove trge raste tudi potreba po zaščiti izumov in razvojnih mejnikov v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Trudimo se, da bi ustrezno odgovorili na te izzive.

  Vrh

Boj proti ponaredkom

Vneto delamo na tem, da bi odstranili ponarejene Canonove izdelke iz prodaje. Naša ekipa, ki je v podjetju zadolžena za intelektualno lastnino, tesno sodeluje s policijo, carino, z agencijami za trgovinske standarde ter nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami, da bi preprečili vstop ponarejenih Canonovih izdelkov na trg. Tako ščitimo svojo znamko in ugled ter varujemo stranke. Ponarejeni Canonovi izdelki so nezakoniti in uporaba takšnih izdelkov je lahko dejansko škodljiva za potrošnike. Polega tega ponaredki večinoma ne ustrezajo okoljevarstvenim predpisom, kot sta na primer OEEO in REACH. Preberite več o pobudah za preprečevanje ponarejanja in drugih informacijah o izdelkih.

  Vrh

Minerali iz Demokratične republike Kongo

Oglejte si informacije na spletnem mestu družbe Canon Inc.

  Vrh

Odnosi z vlagatelji

Za več informacij obiščite naše globalno spletno mesto za odnose z vlagatelji.

  Vrh

Zaposleni

Od zaposlenih pričakujemo ravnanje v skladu z visokimi standardi in jim nudimo varno delovno okolje in enake priložnosti. Številni pravilniki in prakse zagotavljajo, da pošteno ravnamo z zaposlenimi in da odgovorno poslujemo. Med drugim so to boj proti podkupovanju in korupciji, poštena konkurenca, darila in razvedrilo, družabni mediji. Namen teh pravilnikov je, da zaposleni bolje spoznajo ustrezne postopke in sprejemljivo ravnanje. Več informacij o pravilnikih za delovna mesta in poklicnih priložnostih.

  Vrh

Upravljanje dobavne verige

Canonov pravilnik obnašanja za dobavitelje v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki od vseh dobaviteljev zahteva, da poslujejo v skladu z mednarodnimi standardi glede dela, človekovih pravic in okolja. Kodeks je vključen v naše Splošne nakupne pogoje.

Oglejte si pravilnik o nabavi družbe Canon Inc. in smernice za dobavitelje glede človekovih pravic, otroškega dela ter praks etičnega, pravičnega in družbeno usmerjenega poslovanja.

  Vrh

Boj proti podkupovanju in korupciji

Več informacij o naših pravilnikih za delovna mesta.

  Vrh

Darila in razvedrilo

Več informacij o naših pravilnikih za delovna mesta.

  Vrh

Poštena konkurenca

Vsi zaposleni morajo opraviti obvezno izobraževanje, podprto z mrežo nacionalnih pravnih svetovalcev, ki jim lahko svetujejo na tem področju.

  Vrh

Odnosi z deležniki

Sodelujemo in vzajemno delujemo z zelo različnimi deležniki – od tistih, ki uporabljajo naše rešitve do tistih, ki nam jih pomagajo razvijati in dostavljati. Pridobite več informacij o naših deležnikih. Odnosi z deležniki

  Vrh

spacer
					image
Podjetje
Direktiva OEEO
Direktiva REACH
Direktiva o baterijah
ISO 9001
Trajnost
Okolje
Družba
Podjetje
Nagrade
Trajnostna poročila