DOLOČILA IN POGOJI CANONOVEGA VIDEO NATEČAJA »WANDERLUST«

1. ORGANIZATOR IN UDELEŽENCI
1.1. Organizator je podjetje Canon CEE GmbH, s sedežem na Oberlaaer Straße 233, 1100 Dunaj, Avstrija (»Canon«). Za vsako podjetje, podružnico, partnerstvo ali drugo entiteto, ki jo podjetje Canon občasno ali redno upravlja, se v nadaljevanju uporablja izraz »Canonova podružnica«, za Canon in Canonovo podružnico pa se uporablja skupni izraz »skupina Canon«.
1.2. Vsi sodelujoči (»udeleženci«) morajo biti ljubiteljski fotografi, starejši od 18 let, s prebivališčem v eni izmed naslednjih držav:
Romunija, Bolgarija, Izrael, Hrvaška, Grčija, Slovenija, Srbija, Severna Makedonija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Uzbekistan, Azerbajdžan, Gruzija, Moldavija, Armenija, Ciper, Malta, Kazahstan ali Ukrajina.
1.3. Na natečaju ne smejo sodelovati profesionalni fotografi, osebe, ki več kot 20 % svojega letnega prihodka ustvarijo z videografijo, ter zaposleni v skupini Canon in njihovi družinski člani ter agenti in druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi in sponzorstvu tega natečaja.
1.4. S pristopom k temu natečaju se predpostavlja, da so se vsi udeleženci strinjali, da jih zavezujejo ti pogoji in določila, razen če ni pisno določeno drugače.

2. NATEČAJ
2.1. Prijava na natečaj: Prijavite se od 13. maja 2024 od 00:01 do 12. julija 2024 do 23:59 po srednjeevropskem času.
2.2. Obiščite spletno mesto canon.si/get-involved/wanderlust/, kjer v spletni obrazec vnesete svoje podatke (ime, e-poštni naslov, država prebivališča). Nato naložite avdiovizualni film (»video«), ki ustreza merilom, navedenim v 3. poglavju spodaj, s katerim želite sodelovati na natečaju.
2.3. Nakup ni potreben. Sodelovanje na natečaju je prosto, za videovsebine pa ni nujno, da so posnete z napravo znamke Canon.
2.4. Za prijavo potrebujete dostop do interneta in veljaven e-poštni naslov.
2.5. Posameznik se lahko prijavi z največ enim (1) oddanim delom.
2.6. Nepopolna, neveljavna in neprimerna oddana dela ter oddana dela, prejeta po zaključnem datumu, ki je 12. julij 2024 ob 23:59 po srednjeevropskem času, ne bodo upravičena do objave ali kakršne koli nagrade.
2.7. Z oddajo dela vsak udeleženec Canonu podeljuje nepreklicno, po vsem svetu veljavno, brezplačno, neplačljivo licenco z možnostjo podlicenciranja za objavo, poobjavo, prikazovanje in uporabo njegovega videa za vse namene v povezavi s tem natečajem, vključno z, a ne omejeno na prikazovanje na spletnih mestih Skupine Canon, na računih skupine Canon na družabnih omrežjih in/ali kanalih, vseh drugih spletnih mestih skupine Canon ali njegovih agentov/pogodbenih izvajalcev ter v trženjskih gradivih (tudi na razstavah) v povezavi s tem natečajem za obdobje enega leta po zaključku natečaja. Vsak udeleženec skupini Canon in njenim agentom/pogodbenim izvajalcem podeljuje tudi pravico do moderiranja, spremembe ali odstranitve videa, v celoti ali delno, če je ta ocenjen kot neprimeren za prikaz na spletnem mestu natečaja ali v drugih gradivih v povezavi z natečajem. Udeleženec tudi soglaša, da bo prepoznan in/ali naveden kot snemalec ali ustvarjalec videa, s katerim sodeluje na natečaju.

3. MERILA ZA SODELOVANJE
3.1. Oddane videovsebine morajo ustrezati naslednjim merilom:
a) Ustvarjalnost – Ali je vaš pogled na predstavljeno vsebino zanimiv in izviren?
b) Produkcija – Ali je video urejen tako, da oplemeniti vsebino z vizualnimi in zvočnimi elementi?
c) Produkcija – Ali je video urejen tako, da oplemeniti vsebino z vizualnimi in zvočnimi elementi?
d) Učinkovitost zgodbe – Kakšna čustva ali odzive ustvarja oddano delo. Ali je zabavno, čustveno in spodbuja razmišljanje?

3.2. Prispevki morajo biti dolgi najmanj trideset (30) sekund in največ eno (1) minuto, največja velikost datoteke je 150 MB, predložena pa mora biti v formatu MP4. Udeleženci ne smejo naložiti videovsebin, ki so že bile nagrajene na natečaju, ki ga je priredil Organizator ali kdor koli drug.
3.3. Vsaka prijava mora vsebovati najmanj petdeset odstotkov (50 %) posnetkov dogajanja v živo.

4. ZAHTEVE NATEČAJA
4.1. Video mora biti originalen in posnet s strani udeleženca.
4.2. Video, ki ga udeleženec odda, ne sme vsebovati:
i) prepoznavnih oseb, razen če lahko udeleženec izkaže, da so osebe v pisni obliki podale vsa potrebna soglasja, da je video lahko oddan, uporabljen in objavljen s strani skupine Canon v skladu s klavzulo 2.7 teh pogojev in določil (prosimo, upoštevajte, da je udeleženec odgovoren za to, da poskrbi za potrebna soglasja ter ustrezno izpolnitev obrazcev, s katerimi upodobljene osebe izrazijo svoje soglasje);
ii) umetniških del, razen če lahko udeleženec izkaže, da mu je bila podeljena licenca, da so ta dela lahko uporabljena in objavljena s strani skupine Canon v skladu s klavzulo 2.7 teh pogojev in določil;
iii) logotipov ali imen blagovnih znamk, razen če lahko udeleženec izkaže, da mu je bila podeljena licenca, da so ti logotipi ali imena blagovnih znamk lahko uporabljena in objavljena s strani skupine Canon v skladu s klavzulo 2.7 teh pogojev in določil;
iv) žaljivih, nespodobnih, seksualnih, zaničevalnih, obrekljivih in nasilnih prizorov, prizorov zlorabe, nadlegovanja in groženj ter rasno, versko ali spolno žaljivih prizorov, ki bi lahko negativno vplivali na ime, ugled ali dobro ime skupine Canon ali katerega koli partnerja blagovne znamke, ter prizorov, ki so kako drugače neprimerni za objavo;
v) česar koli, kar bi lahko kršilo pravice katere koli tretje osebe, vključno z intelektualno lastnino, moralnimi pravicami ali pravico do zasebnosti ali se nanaša na katero koli blagovno znamko tretje osebe ali vsebuje kakršna koli imena, logotipe in/ali oznake blagovnih znamk tretje osebe;
vi) vsak vodni žig, obvestilo o avtorskih pravicah ali druge informacije, ki lahko identificirajo udeleženca (obvestilo o avtorskih pravicah, vdelano v metapodatke videoposnetka je dovoljeno). Za zagotavljanje čim višje stopnje poštenosti postopka presojanja žiriji pri presojanju ni dovoljen vpogled v imena udeležencev. Predložene videovsebine z imenom udeleženca, vodnim žigom, obvestilom o avtorskih pravicah ali drugimi informacijami, na podlagi katerih je mogoče identificirati udeleženca, bodo diskvalificirane in ne bodo predstavljene žiriji.

4.3. Udeleženec ni predložil slik ali vsebine, ki je bila ustvarjena, generirana, urejena, sestavljena ali obdelana z uporabo kakršne koli programske opreme, orodij ali tehnologije, ki vključuje kakršno koli obliko umetne inteligence. To vključuje (vendar ni omejeno na) kakršno koli uporabo generativne umetne inteligence, vključno s funkcijo generativnega dopolnjevanja vsebine. Vendar pa uporaba funkcij, ki so neločljiv del proizvodnih specifikacij fotoaparatov (npr.: samodejno ostrenje in obdelava slike), ne bo povzročila samodejne diskvalifikacije, dokler ni suma, da fotoaparat ni bil kakor koli spremenjen. Od udeležencev se lahko zahteva, da predložijo RAW ali enakovredno neobdelano datoteko svoje oddane vsebine, ki bo analizirana za kakršno koli uporabo tehnologije umetne inteligence in se lahko uporabi tudi za oceno drugih meril tekmovanja (npr.: sestavljanje, prekomerno urejanje in manipulacija ) po presoji sodnikov. Če zahtevane datoteke RAW ne oddate pred navedenim rokom, bo poslano delo diskvalificirano.
4.4. Udeleženec soglaša tudi, da lahko podjetje Canon stopi v stik z njim zaradi administrativnih zadev, povezanih z natečajem, ali če se bo skupina Canon želela dogovoriti o kakršni koli drugačni uporabi videovsebine.

5. JAMSTVA
Z oddajo dela udeleženec jamči in izjavlja, da:
5.1. je edini avtor videa;
5.2. je imetnik materialnih pravic v povezavi z videom;
5.3. video in kateri koli elementi, prikazani na njem, ne kršijo nobenih pravic (vključno s pravicami intelektualne lastnine, moralnimi pravicami in pravicami, povezanimi z zasebnostjo) katere koli tretje osebe;
5.4. je v primeru, ko so na videu vidne osebe ali podobe oseb, pridobil pisno dovoljenje teh oseb, da lahko skupina Canon uporabi njihove podobe, kot je opisano v teh pogojih in določilih;
5.5. je v primeru, da je video posnet v državi, ki ni država stalnega prebivališča, spoštoval zakonodajo te države, vključno z, a ne omejeno na zakonodajo o intelektualni lastnini, moralnih pravicah in zasebnosti ter zakonske zahteve v povezavi s stvarno lastnino.

6. NAGRADA
6.1. En (1) zmagovalec bo osvojil fotoaparat Canon EOS R5 C.
6.2. Canon bo zmagovalca obvestil s sporočilom, poslanim na e-poštni naslov, ki ga je le ta vnesel ob registraciji, in sicer v roku 5 dni po izbiri zmagovalca. Zmagovalec mora nato v 10 koledarskih dneh od prvega stika odgovoriti ter potrditi upravičenost in sprejem nagrade. Če se dobitnik v 10 koledarskih dneh od prvega stika ne odzove, si Canon pridržuje pravico zmagovalca diskvalificirati. Če je dobitnik diskvalificiran, si Canon pridržuje pravico nagrado podeliti rezervnemu dobitniku, izbranemu na enak način. Rezervni dobitnik bo morda imel na voljo manj časa, da se odzove.
6.3. Podjetje Canon si po zaključku natečaja pridržuje pravico do objave imena, mesta in okraja prebivališča zmagovalca ali objave kakršne koli predstavitve podelitve nagrade. Če zmagovalec ne želi objave teh podatkov, mora to sporočiti Canonu takoj po tem, ko je bil obveščen o zmagi.
6.4. Ponujena nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za denar ali dobropis. Če ponujena nagrada ne bo na voljo zaradi okoliščin, nad katerimi podjetje Canon nima nadzora, si podjetje Canon pridržuje pravico, da ponudi alternativno nagrado enake ali višje vrednosti.
6.5. Nagrada bo dobitniku poslana v 30 koledarskih dneh po razglasitvi zmagovalca. V malo verjetnem primeru, ko nagrada ne bi prispela v 30 koledarskih dneh po razglasitvi zmagovalca, ima zmagovalec na voljo dodatnih 28 dni, da o tem obvesti Canon, in sicer tako, da pošlje e-poštno sporočilo na naslov info@canon.si . Če izbrani v navedenem času ne obvesti Canona, si ta pridržuje pravico, da nagrade ne pošlje še enkrat ali da po lastni presoji omeji njeno vrednost.
6.6. Morebitne zavrnjene ali neprevzete nagrade lahko Canon absolutno in po lastni presoji podeli drugim sodelujočim.
6.7. V primeru, da natečaja ni mogoče izvesti, kot je bilo načrtovano, in sicer zaradi razlogov, ki vključujejo, a niso omejeni na nedovoljeno poseganje, nepooblaščeno posredovanje, goljufijo, prevaro, tehnične napake ali druge vzroke, na katere Canon ne more vplivati, in ti vplivajo na vodenje, varnost, poštenost, integriteto ali pravilno izvedbo natečaja, si Canon pridržuje pravico diskvalificirati vsakogar, ki nedovoljeno posega v postopek sodelovanja ali ne spoštuje teh pogojev in določil. Poleg tega si pridržuje pravico do preklica, spremembe ali prekinitve natečaja ali razveljavitve sodelovanja vpletenih prijavljenih.
6.8. Canon ne more prevzeti odgovornosti za dela, ki se izgubijo, prispejo z zamudo, se pokvarijo ali poškodujejo, so napačno usmerjena ali nepopolna, ali ki jih ni mogoče dostaviti zaradi tehničnih vzrokov, napak v dostavi ali drugih vzrokov. Dokaz o pošiljanju se ne bo obravnaval kot dokaz o prejemu. Skupina Canon ne jamči za neprekinjen in varen dostop do spletnega mesta za sodelovanje na natečaju.

7. IZBIRA ZMAGOVALCA
7.1. Vsa veljavno oddana dela, prejeta v času prijav na natečaj (kar je lahko podvrženo prilagajanju), bo neodvisno ocenila žirija. Izvedena bosta skupno dva (2) kroga ocenjevanja, v katerih bo na podlagi meril natečaja, opisanih v 3. klavzuli, izbranih deset (10) finalistov. Izmed desetih (10) finalistov bo ocenjevalna komisija izbrala enega (1) zmagovalca.
7.2. Zmagovalec bo izbran med 15. in vključno 26. julijem 2024.

8. OSEBNI PODATKI
8.1. Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Dunaj, Avstrija je nadzornik osebnih podatkov, in sicer za vse osebne podatke, ki jih posredujejo udeleženci. Posredovani osebni podatki se varno hranijo in se lahko prenesejo na varen strežnik izven države prebivališča udeleženca. Za osebne podatke, ki jih zberemo od udeležencev, velja Pravilnik o varovanju zasebnosti potrošnikov podjetja https://myid.canon/canonid/#/policy.
8.2. Vsakršni in vsi osebni podatki, posredovani za izvedbo tega natečaja, bodo uporabljeni samo za namen tega natečaja in, če je to ustrezno, za namene trženja s strani skupine Canon in/ali agentov, ki jih je ta določila za izvedbo natečaja v imenu organizatorja. Osebni podatki ne bodo razkriti tretjim osebam za noben drug namen, razen če boste za to podali izrecno soglasje.

9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
9.1. Podjetje Canon si pridržuje pravico, da zavrne sodelovanje kateremu koli udeležencu ali zahteva povrnitev celotne vrednosti katere koli nagrade, če ugotovi, da je prišlo do zlorabe ali kršitve pogojev in določil tega natečaja.
9.2. Canon – skupaj s povezanimi agencijami in podjetji – ni odgovoren za kakršno koli izgubo (vključno z in brez omejitev za posredno, posebno ali posledično izgubo ali izgubo dobička), stroške ali poškodbe, ki jih kdor koli utrpi ali nastanejo (ne glede na to, ali izhajajo iz malomarnosti katere koli osebe) v povezavi s tem natečajem ter za sprejem in uporabo nagrade, razen morebitnih odgovornosti, ki jih po zakonu ni mogoče izključiti. Nič ne izključuje odgovornosti skupine Canon za smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica njenega malomarnega ravnanja.
9.3. V primeru spora zaradi razlage ali implementacije pravil, ki so kakor koli povezani z natečajem, končno odločitev sprejmejo direktorji podjetja Canon in korespondenca ni mogoča.
9.4. Če pristojno sodišče ali drugi pristojni organ ugotovi, da je kateri koli del teh pogojev neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, bo tak del izločen iz preostanka teh pogojev, ki bo še naprej veljaven v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.
9.5. Sodelujoče delo mora neposredno oddati posameznik, ki se udeležuje natečaja. Dela, ki jih bodo množično oddale interesne ali potrošniške skupine ali tretje osebe, ne bodo sprejeta. Nepopolna ali neberljiva dela ter dela, posredovana s pomočjo makrojev ali drugih avtomatiziranih sredstev, bodo skupaj z deli, ki ne ustrezajo vsem zahtevam teh pogojev in določil, diskvalificirana ter ne bodo upoštevana. Če postane jasno, da udeleženec uporablja računalnik, da bi obšel ta pogoj, na primer tako, da uporablja skripto, grobo silo, maskiranje identitete z manipuliranjem naslova IP, identiteto, ki ni njegova, ali kateri koli avtomatiziran način, s katerim želi s svojimi deli sodelovati na natečaju na način, ki ni v skladu s pravili natečaja, bodo dela tega udeleženca diskvalificirana, morebitna podeljena nagrada pa razveljavljena. Udeleženci ne smejo sodelovati na natečaju z uporabo anonimnih storitev za e-pošto, kot so na primer GuerillaMail, Dispostable in Mailinator.
9.6. V primeru razhajanja med temi Pogoji in določili ter podrobnostmi v katerih koli promocijskih materialih, prevladajo podrobnosti v Pogojih in določilih.

10. KRAJEVNA PRISTOJNOST
Ker ste sodelujoči potrošnik, za vas v tem žrebanju veljajo zakoni države prebivališča in ste upravičeni, da sodelujete v sodnih postopkih v lastnem jeziku in na lokalnih sodiščih. Krajevna organizacija za svetovanje potrošnikom vas bo seznanila z vašimi pravicami. Ti Pogoji ne omejujejo nobenih veljavnih zakonsko določenih pravic.